blog-post-image

Mã ngành: 7720802

Tổ hợp môn: B00, B03, C01, C02

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Chương trình đào tạo ngành Quản lý Bệnh viện với mục tiêu đào tạo ra các cử nhân Quản lý Bệnh viện có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ, trách nhiệm cần thiết để trở thành những nhà quản trị trong mọi tổ chức.
Chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật hàng năm, cấu trúc bao gồm 2 phần: Quản trị chung và Quản lý Bệnh viện. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong những lĩnh vực tổ chức bộ máy y tế ở các bệnh viện, các công ty và các tổ chức doanh nghiệp như là: nhà quản trị, , quản lý, điều hành…

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)
Chương trình đào tạo cử nhân quản lý bệnh viện trang bị cho người học các khả năng sau:

blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản lý Bệnh viện, người học có khả năng:
blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
b) Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
c) Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
d) Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
e) Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định.
f) Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM:

- Tổ chức, điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân với nhiều vai trò khác nhau như: giám đốc điều hành hay trưởng, phó phòng chức năng.
- Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu hay giáo dục.
- Tổ chức và điều hành hội nghị, đàm phán với đối tác.
- Các Phòng, Ban của bệnh viện và các cơ sở y tế: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Quản lý Chất lượng, Phòng Công tác xã hội...